Researching School

 

#AraştıranOkul®(AO)

“Kendin keşfet, Kendini keşfet”

 

Researching School

Değerlendirme ve Akreditasyon

Neden #AraştıranOkul®

İnsanların eğitimden beklentileri giderek farklılaşmaktadır. Bilgi toplumu ve küreselleşme ile birlikte artan uluslararası rekabet, bir taraftan öğrenmeyi ve okulu öne çıkarırken diğer taraftan bireyler okulda öğrenemediklerini okul dışı öğretim merkezlerinden öğrenme eğilimine girmektedirler. Değişimin öncüsü olması gereken okullar, değişimin hızına ayak uydurmakta zorlanmaktadır. Kendi kendine değişemeyen okullar, sık sık dış müdahalelerle değiştirilmeye çalışılmakta bu durum travmalara neden olmaktadır. Bu nedenlerle okulların yönetim ve eğitim süreçlerini değerlendirip, onların gelişimine kılavuzluk edecek değerlendirme kuruluşlarına ihtiyacı vardır.  Ayrıca bir dış değerlendirme ve akreditasyon sürecinden geçmeden kendisini başarılı ilan eden okulların kamuoyundaki kurumsal itibarı bakımından dış bir kanıta ihtiyaç duyması kaçınılmazdır.

Akreditasyon; literatürde genel olarak “belirlenmiş standartlarda denklik sağlama” olarak tanımlansa da Araştıran Okul akreditasyonu hiçbir okulun diğerine denk olmamasını, farklılıkta yarışmasını ve mükemmellik arayışında olması demektir. Araştıran Okul yalnızca yolun sonunda nereye vardığınızı ölçüp-değerlendirmez. Hedefinizin ne olduğuna ve yolculuğunuzun nasıl gittiğini de inceler.

Araştıran Okulun kendisi de sürekli bir değerlendirme ve akreditasyon sürecinin içerisindedir. Araştıran Okulun en önemli ilkelerinden birisi bilimselliktir. Gücünü, yeterliğini ve güncelliğini literatürden alır. Farklı üniversitelerde görev yapan akademisyen ve öğretmenler yaptıkları araştırmalarla ve literatürden beslenerek Araştıran Okul’un vizyon, misyon ve akreditasyon süreçlerini sürekli olarak güncellemektedirler.

Eğitim alanında özel sektör yatırımları hızla artarken, eğitim standartlarının ve çıktılarının niteliğinin de yükselmesini amaçlıyoruz. Türkiye’de inşaattan, yemeğe, servisten, muhasebeye kadar farklı alanlarda değerlendirme-akreditasyon kuruluşları mevcut. Örneğin iş güvenliği firmaları, yapı denetim firmaları, yeminli mali müşavirler vs. Ancak eğitsel anlamda değerlendirme-akreditasyon yapan kuruluş bulunmamaktadır.

 • #AraştıranOkul un amacı; eğitim alanında değerlendirme-akreditasyon çalışmaları yaparak eğitimin niteliğini artırmak.
 • Değerlendirme ve akreditasyon sürecine dâhil olan okulların yönetici ve öğretmenlerine yönelik mesleki gelişim eğitimleri vermek,
 • Öğrenci ve ailelere yönelik eğitimler düzenlemek,
 • Değerlendirme ve akreditasyon yoluyla kamuoyunu okulların niteliği hakkında doğru olarak bilgilendirmek.

 

Araştıran Okul öğrencilerin öğrenme çıktılarına odaklanmasının yanı sıra öğretmenlerin ve okul çalışanlarının iş doyumu, motivasyon, özerklik düzeyleri, örgütsel bağlılıkları ve mesleki gelişim olanaklarını ölçüp- değerlendirmektedir.

Öğrencilerin öğrenme çıktıları 21. yüzyıl becerilerini de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bu anlamda öğrencilerin aşağıda sırlanan becerilere sahip olmaları Araştıran Okul olmanın temel koşulları arasındadır.

Araştırma,

Yaşam ve kariyer,

Öğrenme ve yenilik,

İletişim,

Finansal okur-yazarlık,

Liderlik ve girişimcilik,

Eleştirel düşünme,

İşbirliği becerileri,

Kültürlerarası beceriler,

Teknoloji okur-yazarlığı becerileri,

Araştıran Okul ’un temel değerlendirme boyutları arasındadır.

Araştıran Okul yönetici ve öğretmeninin sahip olması gereken beceriler:
Araştırma,

İletişim,

Liderlik,

İşbirliği-birlikte öğrenme

Teknoloji okur-yazarlığı

Bir okulun “Araştıran Okul” logosunu taşıma yeterliğine sahip olabilmesi için okulun amaç, yapı, kültür ve süreçlerinin #AraştıranOkul ölçütlerini taşıma kararlılığında ve yeterliğinde olması gerekir. Logomuzu taşıma yeterliğine sahip olmak isteyen okullar için ölçütlerimiz öğrenci, öğretmen, yönetici ve anne-babalar ve toplum için açık olarak belirtilmiştir.

GELENEKSEL OKUL-ARAŞTIRAN OKUL

GELENEKSEL OKUL ARAŞTIRANOKUL
AMAÇ
Yerel düzeyde amaçlar Küresel düzeyde amaçlar
Kolay ölçülebilir amaçlar Kolay ölçülemeyen amaçlar
Siyasi amaçları öne çıkmış okul Siyasal amaçların yanı sıra, bireysel ve ekonomik amaçları öne çıkmış okul
Bilen okul Öğrenen, araştıran okul
Amaçları belirlenen okul Amaçlarını belirleyebilen okul
Öğrenciyi iyi bir işgörene dönüştürmeyi amaçlar Öğrenciyi iş geliştiren, girişimci haline getirmeyi amaçlar
YAPI
Söyleneni yapan/özerk olmayan okul Özerk okul
Programı başkaları tarafından hazırlanan okul Programını hazırlayan/geliştiren okul
Öğretmen otoritesi Öğrenci özerkliği
Müdür otoritesi Öğretmen özerkliği
Yapılandırılmış dersler Esnek dersler
Tek bir disipline dayalı derslerin hâkimiyeti Birden çok disiplinin karşılıklı etkileşimini kapsayan melez dersler
 Ders odaklı öğretim Derslerle birlikte artan öğrenci projeleri, araştırmalar, sempozyumlar
Öğrenciyi programın hedeflerine göre değerlendirir Bireysel farklılıklara göre değerlendirir
Sınırları belirli okul Sınırları belirsiz okul
Okul-çevre yan yana Çevresi ile iç içe geçmiş okul
Tek elde toplanmış liderlik Dağıtılmış liderlik
Yöneten-yönetilenler ayrımı Yönetimin bir parçası haline gelen yönetilenler- Yönetişim
Mezuniyetle birlikte okulla iletişimi biten öğrenci Mezuniyet sonrası da okuldan öğrenmeye devam eden, okula öğreten, okul kültürünün bir parçası olan mezun
Öğreten öğretmen Araştırmacı, öğrenme ortamı oluşturan öğretmen
KÜLTÜR
Formal öğretim programı odaklı Okulun değerleri, inançları, sembolleri ve ritüellerinin öne çıktığı, okul kültürünün bir parçası olan örtük program
Yerel değerler Yerel ve evrensel değerler
Rekabet İşbirliği
Benzerliği öne çıkaran okul Farklılığı öne çıkaran okul
Ders kitabına bağımlılık Ders kitabının yerini alan basılı ya da elektronik ortamdaki kitaplar, veri tabanları
SÜREÇ
Merkezi kararlar ve planlama Okul temelli kararlar ve planlama
Yönetici ve öğretmeni atanan okul Yönetici ve öğretmenini seçen okul
Tek tip okulların hâkimiyeti Alternatif okulların ana akım hale gelmesi
Benzer örgütlenmiş okullar Farklı örgütlenmiş okullar
Değerlendirilen okul Öz değerlendirme yapabilen okul
Opak okul Saydam ve hesap verebilir okul

 

 

 

 

#AraştıranOkul® (AO) OLMAK

“Kendin keşfet, Kendini keşfet”

 • İlgili okulun başvurusu
 • AraştıranOkul (AO) uzmanları tarafından başvurunun incelenmesi
 • Okul tarafından öz-değerlendirmenin hazırlanması
 • Başvurusu uygun bulunanlara AO uzmanları tarafından okul ziyareti ve ön değerlendirmesi
 • Ön değerlendirme süreci tamamlananlar için okula AO uzmanlarının görevlendirilmesi
 • Gözlem, görüşme, ölçek vb teknikleri ile okulun AO ölçütleri bakımından değerlendirilmesi
 • Okulun AO süreçlerine uyumu bakımından paydaşların (yönetici, aile, öğretmen, öğrenci, destek çalışanları) eğitimi
 • AO eğitimlerinin uygulamaya yansımalarının değerlendirilmesi
 • Değerlendirme sonuçlarına göre #AraştıranOkul olarak belgelendirme veya
 • Değerlendirme süreci sonunda AO ölçütlerini taşımayan okullara tamamlama eğitimleri verilerek AO belgelendirme süreçlerinin devam etmesi ya da
 • Okulun AO ölçütlerine göre zayıf ve güçlü yönlerinin raporlanarak okul yönetimine teslimi
 • AO süreci okulun yeterlik ve performansına bağlı olarak 3-6 ay arasında tamamlanır.

 

#AraştıranOkul® (AO) KALMAK

 AraştıranOkul  belgesi, logosu taşımaya hak kazanan okullar her yıl yeniden değerlendirme sürecinden geçerler.

 • AraştıranOkul olarak kalabilmek ancak bu değerlendirme sürecinden başarı ile yeniden geçmeye bağlıdır.
 • Süreçte görülen eksiklikler eğitim ve uygulamalar yoluyla AraştıranOkul ölçütlerine uygun hale getirilir.

 #AraştıranOkul® Misyonu

 Araştıran okulun misyonu; öğrenme sürecinin öznesi olarak öğrencileri, araştırma bilgi ve becerisine sahip olarak bilgi üretebilen, eleştirel düşünen, zorlukların üstesinden gelebilecek duyuşsal donanıma sahip, kendisine ve yaşadığı çevreye karşı sorumluluklarının yerine getiren bireyler olarak mezun etmektir. 

#AraştıranOkul® Vizyonu

 • Okulun bütün paydaşları için öğrenme ve araştırma tutku, bilgi ve becerisi kazandırmaktır
 • Okulda yenilikçi, özgün, fark yaratma davranışı kazanma ortamı oluşturmak,
 • Bireyin toplumun ve çevrenin bir parçası olmanın sorumluluğunu taşıyabilmesi için etik ve bilişsel yetilerinin gelişimine yönelik doğru psikososyal ve fiziksel koşulları oluşturmak,
 • Bireyin kendi kültür coğrafyası ile birlikte küresel düzeyde işbirliği, rekabet ve dayanışma becerileri kazanmasına katkıda bulunmak. 

AraştıranOkul® Değerleri

 

 • Okulumuzda bütün öğrenciler koşulsuz değerlidir.
 • Okulumuz bütün öğrencilerin öğrenebileceğine inanır.
 • Her öğrenci fiziksel, sosyal, duygusal ve zihinsel ihtiyaçlara göre benzersiz olarak değerlendirilir.
 • Adalet, işbirliği, birlikte öğrenme, araştırma, yardımlaşma olmazsa olmaz değerlerimizdir.
 • Okulumuzdaki her birey çevreye karşı sorumlulukların farkındadır ve bunu hayatının bir parçası haline getirmiştir.
 • Öğretmen mesleki gelişim eğitimleri okulumuzun ayrılmaz bir parçasıdır.
 • Öğretmenlerimiz birlikte öğrenirler.
 • Araştırmacı kimliği kazanma öğrenci, öğretmen ve yöneticilerimizin önceliğidir.
 • Okulumuz için anne-babaları öğrenme/eğitim sürecine doğru ve etkili katılabilmeleri temel bir önceliktir. Bu önceliğimiz destekleyecek anne-baba eğitimlerini okulumuzun en önemli işlevleri arasında görmekteyiz.
 • Farklıklara saygı, demokrasi ve hukuk kültürü temel değerlerimizdir.

ARAŞTIRANOKUL AKREDİTASYON BAŞVURU SÜRECİ (AO)

Okulunuzun adı Adresi Web siteniz
Okulun toplam kapasitesi/Öğrenci sayınız Yönetici sayınız Öğretmen sayınız
Fen laboratuvarınızın durumu Kütüphanenizdeki kitap sayınız Teknoloji-öğrenme entegrasyonunuz
Okulun misyonu Okulun vizyonu Okulun değerleri
Okulunuzun güçlü yönleri Okulunuzun zayıf yönleri Aynı kampüs/bina/bahçe içerisinde bulunan diğer okullar
Branşlara göre öğretmen sayınız (ilk-orta ve liseler için) Öğretmenlerinizin ihtiyaç duyduğu mesleki gelişim alanları Okul Kurucusu/kurucuları

Okul adına başvuruyu yapan

Görev, isim ve imza

Bir cevap yazın